วีซ่าพม่า


    วีซ่าพม่า  
   วันทำการ     จันทร์ - ศุกร์  
   เวลายื่นวีซ่า 08.30 - 11.30 น.
   เวลารับเล่ม  11.00 - 12.00 น.  และ 15.00 - 16.00 น.
   ระยะเวลาทำการ 5 วัน


 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าพม่า

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             ที่อยู่ปัจจุบัน  + เบอร์โทร

4.             อาชีพ + ที่อยู่ที่ทำงาน + เบอร์โทร

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากคู่ค้า ที่พม่า

2.             Copy หนังสือรับรองบริษัท ที่เป็นภาษาพม่า 

 

 
ราคายื่นสำรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
อยู่ได้
 
4 วันทำการ
 
1 วันทำการ
 
Single 3 Months
28 วัน
2,400
2,800
 
Business 3 Months
70 วัน
2,950
3,650
 
Multiple 6 Months
70 วัน
9,200
9,900
 
Multiple 1 Year
70 วัน
12,500
13,200
คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน 
 
ราคายื่นสำรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
อยู่ได้
 
4 วันทำการ
 
1 วันทำการ
 
Single 3 Months
28 วัน
2,200
2,200
 
Business 3 Months
70 วัน
2,750
3,450
 
Multiple 6 Months
70 วัน
9,000
9,700
 
Multiple 1 Year
70 วัน
12,300
13,000
คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน 
 
ราคายื่นสำรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
อยู่ได้
 
4 วันทำการ
 
1 วันทำการ
 
Single 3 Months
28 วัน
2,000
2,400
 
Business 3 Months
70 วัน
2,550
3,250
 
Multiple 6 Months
70 วัน
8,800
9,500
 
Multiple 1 Year
70 วัน
12,000
12,700
คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน 

 

ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ 
ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว :
 

หมายเหตุ :

 

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล
สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก
        วีซ่า Multiple 6 เดือน ต้องเคยได้วีซ่าธุรกิจ 2 ครั้งก่อน
        วีซ่า Multiple 1 ปี ต้องเคยไดวีซ่า Multiple 6 เดือน 4 ครั้งก่อน