วีซ่าอินเดีย


  วีซ่าอินเดีย  

  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.
  เวลายื่นวีซ่า 08.30 - 14.00 น.
  เวลารับเล่ม  16.30 - 17.30 น.   
  ระยะเวลา 5 - 7 วันทำการ


 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอินเดีย

1.        หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.        รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.        สำเนาทะเบียนบ้าน

4.        หนังสือรับรองการทำงาน        (เป็นภาษา อังกฤษ )

5.        Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

6. ใบจองโรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8.         ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (แปลเป็นภาษา อังกฤษ ) ถ้ามี

9.         Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่ อินเดีย (ฉบับจริง)

1.             Copy หนังสือรับรองบริษัท ของผู้เชิญ

 

วีซ่านักเรียน เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือตอบรับ จากโรงเรียบที่ อินเดีย

2.             หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่เมืองไทย (เป็นภาษา อังกฤษ )

3.             Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมียอดเงินค้างบัญชี ไม่น้อยกว่า 50,000 ภายใน 6 เดือน )

4.             สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร

5.             หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา (เป็นภาษา อังกฤษ )

 

ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ 
 

หมายเหตุ :
1. ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
2. ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
3. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก
4. ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
5. ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล
6. สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก

7.       ทำทุกสัญชาติ