วีซ่าฝรั่งเศส


   วีซ่าฝรั่งเศส  
    วันทำการ    จันทร์-ศุกร์ 
   เวลายื่นวีซ่า 08.00-15.00 น.
   เวลารับเล่ม  09.00-16.00 น.
   ระยะเวลา 10 วันทำการขึ้นไป


 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส (กลุ่มประเทศเชงเก้น)

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) (แปลเป็นภาษา อังกฤษ )

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)

7.             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (แปลเป็นภาษา อังกฤษ ) ถ้ามี

8.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

9.             สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

11.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากฝรั่งเศส ที่ออกโดยอำเภอ (ฉบับจริง)

2.             จดหมายเชิญระบุรับรองที่พัก ช่วงเวลาเข้า-ออก

3.             หน้าพาสปอร์ทของผู้เชิญ

4.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด)

 

 
ค่าบริการสำหรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
10 วัน
2,500
Business
10 วัน
2,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 3,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
10 วัน
2,000
Business
10 วัน
2,000
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 3,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
10 วัน
1,500
Business
10 วัน
1,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 3,500 บาท

 

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ทั่วประเทศ 

ราคานี้ยังไม่รวม :
1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต
2. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป 

3. ค่าแปลเอกสารหน้าล่ะ 350 สำหรับทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนการค้า

500 บาท สำหรับเอกสาร ใบสัญญา หนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอ

 

หมายเหตุ :

 

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก