วีซ่าเยอรมัน


   วีซ่าเยอรมัน  
   วันทำการ     จันทร์ - ศุกร์.
   เวลายื่นวีซ่า 08.00 - 12.00 น.
   เวลารับเล่ม  13.00 - 14.00 น. วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น
   ระยะเวลาทำการ 5 วัน


 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมันนี (กลุ่มประเทศเชงเก้น)

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)

7.             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล ถ้ามี

8.             ใบจองโรงแรม

9.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

10.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากเยอรมันนี

2.             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

3.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง เดือน

 
ค่าบริการสำหรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
4-5 วัน
2,500
Business
4-5 วัน
2,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 2,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
4-5 วัน
2,000
Business
4-5 วัน
2,000
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 2,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
4-5 วัน
1,500
Business
4-5 วัน
1,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าด้วยตัวเองประมาณ 2,500 บาท

 

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ทั่วประเทศ

ราคานี้ยังไม่รวม :

 

1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต
2.    ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,500,000 บาทขึ้นไป
3. ค่าแปลเอกสารหน้าล่ะ 350 สำหรับทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนการค้า
  500 บาท สำหรับเอกสาร ใบสัญญา หนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอ

 

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก