ภาษา : ไทย
  

ทำวีซ่าเยอรมัน


   วีซ่าเยอรมัน การทำวีซ่าเยอรมัน วีซ๋าเชงเก้นเยอรมัน
   เวลาทำการ 09.00 - 12.00 น.
   เวลายื่นVISA 09.00 - 12.00 น.
   เวลารับเล่ม 13.30 - 16.00 น.
   ระยะเวลาทำการ 5-10 วัน


 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าเชงเก้น

·             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

·             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

·             สำเนาทะเบียนบ้าน

·             สำเนาบัตรประชาชน

·             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

·             หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)

·             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (แปลเป็นภาษา อังกฤษ ) ถ้ามี

·             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

·            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

วีซ่าธุรกิจ เพิ่มเอกสาร

·             หนังสือเชิญจากเยอรมันนี

·             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

·             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา  (สำหรับเด็ก)

·             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

·             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

·             สำเนาทะเบียนบ้าน

·             สำเนาบัตรประชาชน

·             สูติบัตร  (แปลเป็นภาษา อังกฤษ)

·            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

เอกสารประกอบการพิจารณา  (สำหรับผู้ปกครอง)

·             สำเนาทะเบียนบ้าน

·             สำเนาบัตรประชาชน

·             หนังสือรับรองการทำงาน

·             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

·             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

·             หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุตร (เป็นภาษา อังกฤษ)

·             หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ  (เป็นภาษา อังกฤษ )

 

สัญชาติไทย / Thai Nationality

ประเภทวีซ่า

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

รวม

Schengen

5-10 วัน

3,000

3,500

7,500

Business

5-10 วัน

3,000

3,500

7,500

 

 

 

 

 

วีซ่าธุรกิจไม่ต้องโชว์ตัว แต่ต้องเคยได้วีซ่าธุรกิจไม่เกิน 2 ปี

 

หมายเหตุ

*      ราคานี้รวมการรับ-ส่ง เอกสารในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร  

*        ราคานี้รวมใบจองที่พัก (กรณีมีใบจองที่พักแล้ว ลด 500 บาท )

*        ใบจองตั๋เครื่องบิน

*        นัดคิวยื่นวีซ่า

*        แนะนำการกรอกเอกสารวีซ่า

*        มีเจ้าหน้าที่พาไปยื่นวีซ่า และไปรับเล่มพาสปอร์ท หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณา

*        ยื่นด้วยกัน 3 คนขึ้นไป ลดท่านละ 500 บาท

     *       ค่าแปลเอกสารทะเบียนราฎษร์ หน้าละ   350 บาท

     *       ค่าแปลเอกสารอย่างอื่น เช่น หนังรับรองบตุร  หน้าล่ะ 500 บาท

     *       ต้องไปโชว์ตัวเท่านั้น