วีซ่าเยอรมัน


   วีซ่าเยอรมัน การทำวีซ่าเยอรมัน วีซ่าเชงเก้นเยอรมัน
   เวลาทำการ  09.00 - 12.00 น.
   เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 12.00 น.
   เวลารับเล่ม  13.30 - 16.00 น.
   ระยะเวลาทำการ 5-10 วัน


 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าเยอรมันนี (กลุ่มประเทศเชงเก้น)

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)

7.             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล ถ้ามี

8.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

9.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

วีซ่าธุรกิจ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากเยอรมันนี

2.             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

3.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา  (สำหรับเด็ก)

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             สูติบัตร  (แปลเป็นภาษา อังกฤษ)

6.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
 

เอกสารประกอบการพิจารณา  (สำหรับผู้ปกครอง)

1.             สำเนาทะเบียนบ้าน

2.             สำเนาบัตรประชาชน

3.             หนังสือรับรองการทำงาน

4.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

5.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง เดือน

6.             หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุตร (เป็นภาษา อังกฤษ )

7.             หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ  (เป็นภาษา อังกฤษ )

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับทำวีซ่าเยอรมันนี

สัญชาติ

ประเภทวีซ่า

5-10 วันทำการ

ไทย

Schengen

5,700

ไทย

Business

5,700

ต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง


ราคานี้รวม :

1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต

2. ค่าบริการของบริษัทฯ " ยื่นวีซ่า และรับวีซ่า "

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

4. แนะนำการกรอกเอกสารวีซ่า

5. ค่าประกันการเดินทาง 14 วัน วงเงิน 2,000,000 บาท

6. ค่ารับ-ส่งเอกสาร ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลจากบริษัฯ ไกลกว่านี้คิดค่ารับ-ส่ง ตามความเหมาะสม

 

 

ราคานี้ยังไม่รวม :

1. ใบจองโรงแรม

2. ค่าแปลเอกสารหน้าล่ะ 350 สำหรับทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนการค้า

500 บาท สำหรับเอกสาร ใบสัญญา หนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอ

3. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 200 บาท

 

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก