วีซ่าอังกฤษ


   วีซ่าอังกฤษ
  วันทำการ    
 วันจันทร์ - วันศุกร์
  เวลาทำการ  08.00 - 15.00 น.
  
วันเสาร์       08.30 - 12.00 น. 
  เอกสารประกอบการขอ วีซ่าอังกฤษ

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษา อังกฤษ)

7.             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล (แปลเป็นภาษา อังกฤษ ) ถ้ามี

8.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง เดือน

9.             ใบจองโรงแรม

10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

11.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากอังกฤษ

2.             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

3.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง เดือน

 
ค่าบริการสำหรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
15 วัน
3,900
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
3,900
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าออนไลน์ ประมาณ 4,000 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
15 วัน
3,500
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
3,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าออนไลน์ ประมาณ 4,000 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
15 วัน
3,000
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
3,000
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าออนไลน์ ประมาณ 4,000 บาท

 

ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ


ราคานี้ยังไม่รวม :
1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต
2. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป 

3. ค่าแปลเอกสารหน้าล่ะ 350 สำหรับทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนการค้า

500 บาท สำหรับเอกสาร ใบสัญญา หนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอ

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก