วีซ่าจีน / CHINA VISA


    วีซ่าจีน / CHINA VISA

   วันทำการ  :  วันจันทร์ – วันศุกร์  
   เวลายื่นวีซ่า :  09.00 - 15.00 น.   
   เวลารับเล่ม :  09.00 - 11.30 น.  และ 15.00-15.40 น.

   ระยะเวลา 4 วันทำการ


 

วีซ่าจีน / CHINA VISA

1.   หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ให้เห็นใบหู / ห้ามใส่เสื้อสีขาว / ห้ามใส่แว่นตา / ห้ามเครื่องประดับ

3.  ที่อยู่ปัจจุบัน  / ที่อยู่ที่ทำงาน + เบอร์โทร / ชื่อพ่อแม่ + เบอร์โทร

4.  Work Permit สำหรับต่างชาติ  กรณี ชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ให้เพิ่มที่อยู่ตามสัญชาติ + เบอร์โทร / หนังสือรับรองเงินเดือน ณ ประเทศของเขา + Statement

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ ให้เพิ่มเอกสารดีงนี้

1.   หนังสือเชิญจากเมืองจีน กรณีบุคคลทั่วไปเชิญ ให้แนบหน้าพาสปอร์ทมาด้วย

3. หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการของจีน กรณีขอวีซ่า Multiple

 

อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการ

สัญชาติไทย / Thai Nationality

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

4 วันทำการ

2 วันทำการ

  

วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ / Single

1,500

2,550

700

วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ / Double

2,500

3,550

800

Multiple 6 Months

3,500

4,550

900

Multiple 1 Year

5,000

6,050

900

 

 

สัญชาติ อเมริกา / USA

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

ประเภทวีซ่า / 1 ท่าน

4 วันทำการ

2 วันทำการ

  

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single

5,060

6,110

900

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Double

5,060

6,110

1,000

Multiple 6 Months / 1 Year

5,060

6,110

1,000

 

 

สัญชาติ แคนาดา / CANADA

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

ประเภทวีซ่า / 1 ท่าน

4 วันทำการ

2 วันทำการ

 

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single

4,150

4,750

700

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Double

4,150

4,750

900

Multiple 6 Months / 1 Year

4,150

4,750

1,000

 

 

ต่างชาติ / Other Nationality

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

ประเภทวีซ่า / 1 ท่าน

4 วันทำการ

2 วันทำการ

 

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single

1,600

2,650

700

วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Double

2,150

3,200

900

Multiple 6 Months

2,700

3,750

1,000

Multiple 1 Year

3,800

4,850

1,000

 

กลุ่มประเทศเชงเก้นยื่นด่วนไม่ได้ ต้องยื่น 4 วันทำการเท่านั้น