วีซ่าดูไบ


   วีซ่าดูไบ

   เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น.
   เวลายื่นวีซ่า 09.00-15.00 น.
   เวลารับเล่ม 09.00-15.00 น.

   ระยะเวลา 10 วันทำการ


 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าดูไบ

·             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

·             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

·             สำเนาทะเบียนบ้าน

·             หนังสือรับรองการทำงาน        (เป็นภาษา อังกฤษ )

·             Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

·             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (แปลเป็นภาษา อังกฤษ ) ถ้ามี

·             ใบจองตั๋วเครื่องบิน Emirates Air เท่านั้น 

·             ใบจองโรงแรม

·             Work Permit สำหรับต่างชาติ

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

·             หนังสือเชิญจากหน่วยงาน หรือ บริษัท คู่ค้าที่ ดูไบ

 

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล 

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก

        ทำวีซ่าทุกสัญชาติ