วีซ่าเวียดนาม


   ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเวียดนาม

   เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์    09.00-12.00 น. 
   เวลายื่นวีซ่า 09.00-12.00 น.        เวลารับเล่ม 09.00-12.00 น. 

   ระยะเวลา 4 วันทำการ


 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าเวียดนาม

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

 

วีซ่าธุรกิจ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากหน่วยงาน หรือ บริษัท คู่ค้าที่เวียดนาม

 

 
 

หมายเหตุ :

 

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก
 สัญชาติ ไทย / มาเลย์เซีย / ญี่ปุ่น ไม่ต้องขอวีซ่า