วีซ่าอเมริกา


    วีซ่าอเมริกา  

   วันทำการ      จันทร์ - ศุกร์
   เวลาทำการ   07.00 - 12.00 น.
   ระยะเวลา 3-4 วันทำการ


เอกสารประกอบการขอ วีซ่าอเมริกา

1.             หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)

4.             สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปี ที่เข้าทำงาน (ฉบับจริง)

7.             สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี (พร้อมตัวจริง)

8.             Statement  ย้อนหลัง 6 เดือน  หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพส่วนตัว ปรับยอดปัจจุบันพร้อมสมุด(ตัวจริง)

9.             ใบจองโรงแรม 

10.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน

11.     สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมี Workpermit เท่านั้น 

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสารดังนี้

1.             หนังสือเชิญจากอเมริกา 

2.             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

3.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง 6 เดือน

 
ค่าบริการสำหรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าวีซ่าและค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
3-4 วัน
9,900
วีซ่าธุรกิจ
3-4 วัน
9,900
ต้องไปสัมภาษณ์
 
ค่าบริการสำหรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าวีซ่าและค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
3-4 วัน
9,500
วีซ่าธุรกิจ
3-4 วัน
9,500
ต้องไปสัมภาษณ์
 
ค่าบริการสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าวีซ่าและค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว
3-4 วัน
9,000
วีซ่าธุรกิจ
3-4 วัน
9,000
ต้องไปสัมภาษณ์

  

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก