วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์


   วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  

   เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 
   เวลายื่นวีซ่า 08.00-11.30 น.
   เวลารับเล่ม  08.00-11.30 น.
   ระยะเวลา 15 วันทำการ 


เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (กลุ่มประเทศเชงเก้น)

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษา อังกฤษ)

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) แปลเป็นภาษา อังกฤษ

6.             หนังสือรับรองการทำงาน (ออกเป็นภาษา อังกฤษ)

7.             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  ถ้ามี (แปลเป็นภาษา อังกฤษ )

8.             หลักฐานทางการเงิน  ย้อนหลัง 6 เดือน

9.            กรมธรรม์ประกันภัย  ระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท

 

เอกสารประกอบการพิจารณา  ธุรกิจวีซ่า

1.             หนังสือเชิญจากสวิตเซอร์แลนด์

2.             หน้าพาสปอร์ทของผู้เชิญ

3.             หลักฐานทางการเงินของ บริษัทฯ  ย้อนหลัง 6 เดือน

 
ค่าบริการสำหรับ 1 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
15 วัน
2,500
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
2,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าอีกประมาณ 3,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 2 ท่าน
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
15 วัน
2,000
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
2,000
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าอีกประมาณ 3,500 บาท
 
ค่าบริการสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป
 
ประเภทวีซ่า
 
ระยะเวลา
 
ค่าบริการ
Schengen
15 วัน
1,500
วีซ่าธุรกิจ
15 วัน
1,500
ต้องไปสัมภาษณ์ และชำระค่าวีซ่าอีกประมาณ 3,500 บาท

ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ 

 

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก