วีซ่าอินโดนีเซีย


 

   วีซ่าอินโดนีเซีย

   วันทำการ    : จันทร์-ศุกร์ 
   เวลาทำการ : 09.00-12.30 น. 
   เวลารับเล่ม  :
14.00-15.00 น.

   ระยะเวลา 3 วันทำการ


 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าอินโดนีเซีย

1.    หนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมในการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือนพร้อมสำเนา
2.    รูปถ่ายสี 2 นิ้ว  2  ใบ
3.    หนังสือรับรองการทำงานที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกรับรองให้ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วัตถุประสงค์
4.    หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย
5.    หนังสืออนุญาตทำงานหรือใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย( กรณีชาวต่างชาติ)
6.    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
7.    ที่อยู่ที่อินโดนีเซีย + เบอร์โทร

 
 
วีซ่าธุรกิจ หรือ มีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร
1.             หนังสือเชิญจากบริษัท ในประเทศอินโดนีเซีย
2.             Copy พาสปอร์ท กรณีบุคคลธรรมดา 

 
ต่างชาติ /Other Nationality
ยื่น 1 ท่าน
3 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single
3,300
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Multiple
5,100
 
ต่างชาติ /Other Nationality
ยื่น 2 ท่าน
3 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single
3,100
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Multiple
4,900
 
ต่างชาติ /Other Nationality
ยื่น 3 ท่านขึ้นไป
3 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Single
2,900
วีซ่าท่องเที่ยว , ธุรกิจ / Multiple
4,,700
 


ฟรีค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ

ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว  
-            สัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน
-            ประเทศไทย - บรูไน – มาเก๊า – เปรู – มาเลย์เซีย – ฟิลิปปินส์  
-            ชิลี – เวียดนาม - สิงคโปร์ – ฮ่องกง – โมรอคโค 

 

หมายเหตุ :

 

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล
สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก