วีซ่าไต้หวัน


    วีซ่าไต้หวัน

   เวลาทำการ 09.00 - 15.00 น. 
   เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 น. 
   เวลารับเล่ม  13.00 - 15.00 น. 

   ระยะเวลาทำการ 3 วัน


 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน

1.             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

2.             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาบัตรประชาชน

5.             หนังสือรับรองการทำงาน ( ภาษาอังกฤษ )

6.             Statement ย้อนหลัง เดือน มีเงินในบัญชี 50,000 บาทขึ้นไป

7.             สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมี Work Permit เท่านั้น

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

1.             หนังสือเชิญจากหน่วยงาน หรือ คู่ค้าที่ไต้หวัน

2.             หน้าพาสปอร์ท ของผู้เชิญ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น แฟน / เพื่อน / ญาติ 

 

สัญชาติไทย และ ต่างชาติ

ประเภทวีซ่า

ระยะเวลา

ค่าบริการ

Single 3 Months

3 วัน

1,500

Multiple 6 Months

3 วัน

1,500

Single 3 Months

2 วัน

1,700

Multiple 6 Months

2 วัน

2,000

 

 

 ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ

ราคานี้ยังไม่รวม :
1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต
2. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 200 บาท
 
 

หมายเหตุ :

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก
        สัญชาติ พม่า ยื่นวีซ่าที่ไทยได้