วีซ่าญี่ปุ่น


   วีซ่าญี่ปุ่น

   เวลาทำการ 08.30 - 15.00 น.
   เวลายื่นวีซ่า 08.30 - 15.00 น.
   เวลารับเล่ม 13.30 - 16.00 น.
  
ระยะเวลาทำการ 5 วัน


 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่าท่องเที่ยว

·             หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา

·             รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังต้องมีสีขาวเท่านั้น

·             สำเนาทะเบียนบ้าน

·             หนังสือรับรองการทำงาน        (เป็นภาษา อังกฤษ )

·             Statement ย้องหลัง 6 เดือน และสมุดบัญชีเล่มจริง

·             ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี

·             ใบจองตั๋วเครื่องบิน 

·             Work Permit ( สำหรับต่างชาติ )

 

วีซ่าธุรกิจ หรือมีผู้เชิญ เพิ่มเอกสาร

·             หนังสือเชิญจากหน่วยงาน หรือบริษัท ที่ญี่ปุ่น

·             หน้าพาสปอร์ท ผู้เชิญกรณีบุคคลธรรมดา

 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วีซ่านักเรียน

·             หนังสือตอบรับ จากโรงเรียบที่ญี่ปุ่น

·             หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่เมืองไทย (เป็นภาษา อังกฤษ )

·             สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร

·             หนังสือยินยอมจากบิดา มารดา (เป็นภาษา อังกฤษ )

 

ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ

 

    *        ผู้ที่เข้าญี่ปุ่นเกิน 5 ปี ต้องไปโชว์ตัวเท่านั้น

*        ไม่เคยเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ไปธุรกิจ สามารถยื่นแทนได้

*        หนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงิน ไม่ต้องทำ วีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

*        สัญชาติ Taiwan , Mexico ไม่ต้องทำวีซ่า

*        สัญชาติ ฟิลิปปินส์ และ มาเลย์เซีย ต้องทำวีซ่า แต่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  

หมายเหตุ :

 

ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

ค่าธรรเนียมและค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล

สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก